Lodewijk Smeehuijzen

2018
 • Supervision of Behavior and Culture by the Dutch Central Bank, te verschijnen in Cornell International Law Journal (met Cynthia Williams, John Conley en Deborah Rupp)
 • Vergt het wetsvoorstel afwikkeling massaschade een bijzondere wijze van schadeberekening? Nee., NJB 2018/1241, p. 1794 -1798 (met Albert Verheij)
 • Milieudefensie versus Shell; een verkenning, NJB 2018/1580 (met Floor Fleurke)
 • To catch a frisbee. Een studie naar gedrags- en cultuurtoezicht door DNB, FR 2018, nr. 10, p. 469-476 (met Cynthia Williams, John Conley en Deborah Rupp)
 • Commentaar artikelen 3:306 tot en met 3:326 BW, SDU Commentaar Vermogensrecht.
2017
 • Noot bij Hoge Raad 31 maart 2017, JA 2017/93
 • Noot bij Gerechtshof Den Haag 13 december 2016, JA 2017/45
 • Noot bij Hoge Raad 30 september 2016, NJ 2017/189
 • Hoe oordeelt de feitenrechter over strijd met de maatschappelijke betamelijkheid in de zin van art. 6:162 lid 2 BW?, VR 2017/125, p. 350-385
 • Noot bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 4 juli 2017, JA 2017/126
 • Noot bij Hoge Raad 27 november 2015, JOR 2016/52
 • Noot bij Rechtbank Limburg 8 januari 2015, JA 2015/50
 • Het verjaringsrecht van het nieuwe BW is een vooruitgang ten opzichte van het oude recht, WPNR 2017/7133, p. 28-33
 • Uitsluiten van vernietiging wegens bedrog in een SPA; waarom niet?, Ondernemingsrecht 2017/22, p. 141-147 (met Bernhard Sap)
2016
 • Hoe denken Zuidas-advocaten over mediation? – Advocaten van de grote zakelijke kantoren (NL) geïnterviewd over mediation, TMD 2016/2, p. 31-50
 • Bestrijding van voetbalgeweld. De civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van voetbalgeweld geïntegreerd beschouwd, Ars aequi. 2016, november, p. 809-819 (met Jon Schilder e.a.)
 • Noot bij Hoge Raad 27 november 2015, JOR 2016/52
2015
 • Punitive Damages: bespreking van het proefschrift van mr. M.C. Meurkens, MvV 2015 nr. 1, p. 33-35
 • Noot bij Rechtbank Limburg, 8 januari 2015, JA 2015/50
 • Plas/Vaburg: veel rechtsonzekerheid en ondermaats resultaat in de feitenrechtspraak, Ars aequi, Januari 2015, p. 72-77
 • Naschrift bij Plas/Valburg en de klassieke tegenstelling tussen rechtszekerheid en billijkheid, Ars aequi, juni 2015, p. 478-479
 • Verjaring van civiele schadeclaims wegens schending van het mededingingsrecht, Tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk, 2015/3
2014
 • Commentaar artikelen 3:306 tot en met 3:326 BW, SDU Commentaar
 • Vermogensrecht.
 • Noot bij Rechtbank Den Haag 29 mei 2013, JA 2014/81
 • Noot bij Gerechtshof Amsterdam 15 april 2014, JA 2014/82
 • Ervaringen van patiënten bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen, in: De toekomst van de letselschadepraktijk, SDU Uitgevers, p. 81-91
 • Over de gespannen verhouding tussen klachtplicht en verjaring, (Offerhauskring), Den Haag: Boom Juridische uitgevers
 • Rechtszekerheid versus billijkheid in concreto, in: Rechtsonzekerheid in het ondernemings- en vermogensrecht (ZIFO-reeks), Deventer: Kluwer., p. 108-150
2013
 • Noot bij Gerechtshof ’s-Gravenhage 18 december 2013, JA 2013/6
 • Noot bij Hoge Raad mei 2012, JA 2013/7
 • Noot bij Rechtbank Noord-Holland 4 januari 2013, JA 2013/4
 • Hoe het verjaringsrecht door de klachtplicht wordt opgegeten – en waarom dat erg is, WPNR 2013, p. 741-751
 • Over problemen en oplossingen in het medisch aansprakelijkheidsrecht, NJ 2013/32, p. 2180-2186
2012
 • Medische aansprakelijkheid: over grote problemen, haalbare verbeteringen en overschatte revoluties, Preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidsrecht, SDU, p. 13-88
 • Ongelukkig HR 6 april 2012 (verjaring bij hoofdelijkheid) illustreert behoefte aan duidelijk normatief perspectief op verjaringsrecht, Verkeersrecht. 2012, 12, p. 442-453
 • Noot bij Rechtbank Den Haag 16 november 2011, JA 2012/122
2011
 • Bespreking van Praktijkboek verjarings- en vervaltermijnen in de bouw, Tijdschrift voor Bouwrecht 2011/2
 • Waarom het hangmatarrest onjuist is; over art. 6:174 BW als koekoeksjong in het contractenrecht, Verkeersrecht 59/6, p. 165-170
 • De toekomst van letselschadeafwikkeling, NTBR 28/1, p. 29-32
 • De vijfjaarstermijn van art. 3:310 BW bij (i) de fout van een adviseur, (ii) regres bij hoofdelijkheid, (iii) toekomstige schade en (iv) onrechtmatige strafvervolging, NTBR 28/2, p. 74-88
2010
 • Een nadere wijziging van art. 7:942 BW: het schrappen van de verjaringstermijn van 6 maanden na afwijzing door de verzekeraar, Verkeersrecht 53, 7/8, p. 213-215
 • Noot bij Hof Amsterdam 15 december 2009, TvP 2010/2
 • Commentaar artikelen 3:306 tot en met 3:326 BW, SDU Commentaar Vermogensrecht.
2009
 • Noot bij Gerechtshof Arnhem 9 december 2008, JA 2009/54
 • Noot bij Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 23 september 2008, JA 2009/29
 • De verantwoordelijkheid van de arts voor schadeafwikkeling door zijn verzekeraar TvGR 2009/3, p. 160-175
 • Driekwart van de heersende leer over vervaltermijnen is onjuist, TvCR 2009/4, p. 117- 127
 • Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7:942 BW, Verkeersrecht 2009/1, p. 5-8
 • Schadevergoeding wegens onzorgvuldige afwikkeling van letselschadevorderingen NTBR 2009/26, p. 328-341
 • Tijd heelt alle wonden, in: Tien pennenstreken over personenschade. Hartlief, T., Lindenbergh, S. & e.a. (eds.). Den Haag: SDU Uitgevers
2008
 • De bevrijdende verjaring, diss. (cum laude)
 • Noot bij Rechtbank Breda, 8 augustus 2007, JA 2008/50
2007
 • Bevrijdende verjaring: een mislukt onderdeel van het BW? NJ2007/42, p. 2683-2685
2006
 • Onderhandelingen stuiten de verjaring wèl en andere opmerkingen over stuiting, WPNR 06/6666, p. 1684-1695
 • Verjaring van het recht op vergoeding van personenschade, Den Haag: Boom uitgevers (Monografieën Letselschade)
2005
 • Noot bij Hoge Raad 26 november 2004, JA 2005/1
 • Wie is de deskundige eigenlijk? Pleidooi voor een ‘disclosure statement’, TvVP 2003/4.6
 • Naar een scherpere gezichtspuntencatalogus bij verjaring van asbestzaken, AV&S april 2005, p. 48-60
 • Verjaring van vorderingen krachtens subrogatie en zelfstandig wettelijk verhaalsrecht, WPNR 2005/6606, p. 65-76
2004
 • Noot bij Hoge Raad 31 oktober 2003, TvP 2004/1
 • De relatieve verjaringstermijn na het ‘Saelman-arrest’, WPNR 2004/6572, p. 251-259
2003
 • Noot bij Hoge Raad 24 januari 2003, TvP 2003/2
 • Het aanvangsmoment van de relatieve verjaringstermijn, WPNR 2003/6549, p. 759- 766 8 p.
 • Het aanvangsmoment van de relatieve verjaringstermijn II, WPNR 2003/6550, p. 781- 786
 • Het wetsvoorstel personenschade; wat het wel moet doen doet het niet, en wat het niet moet doen doet het wel, AV&S, p. 165-171
 • Posttraumatische stress-stoornis en verjaring, in: De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed. Van Maanen, G. (ed.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 213-224
2002
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij niet-naleving van veiligheidsnormen door de rechtspersoon, in: Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen. Akkermans, A. J. (red) p. 10-23
 • Ongeschiktheid van de leer van de karakteristieke prestatie in een meerpartijenverhouding; de letter of credit en artikel 4 EVO, NIPR 2002/01, p . 9-14
2000
 • Strafrechtelijke vervolging van medisch beroepsbeoefenaren wegens dood of zwaar lichamelijk letsel door schuld: uiterste terughoudendheid gepast, TvGR 2000/6, p. 362-374