Algemene voorwaarden

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die J.M. Blanco Fernández aanvaardt. Indien de voorwaarden worden gewijzigd, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing nadat zij aan de opdrachtgever bekend zijn gemaakt.
  2. J.M. Blanco Fernández is alleen aansprakelijk voor schade die ontstaat in de uitvoering van de opdracht in geval van opzet of grove schuld, ongeacht de aard van de schade. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van J.M. Blanco Fernández in voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot 5.000 Euro.
  3. Het staat J.M. Blanco Fernández vrij om bij de uitvoering van zijn opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. J.M. Blanco Fernández is niet aansprakelijk voor een fout van die derden. Indien een derde zijn aansprakelijkheid uitsluit of beperkt, is J.M. Blanco Fernández, met de aanvaarding van deze voorwaarden, door zijn opdrachtgever uitdrukkelijk gemachtigd om namens de opdrachtgever die uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden.
  4. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgend op die waarop de opdrachtgever met de schade en met J.M. Blanco Fernández als aansprakelijke persoon bekend is geworden.
  5. J.M. Blanco Fernández is als gevolg van geldende regelgeving verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke of verdachte transacties als bedoeld in de regelgeving onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, ook zonder kennis of toestemming van de cliënt. Met de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, erkent de opdrachtgever met voornoemde verplichting bekend te zijn en voor zover nodig in te stemmen met een door J.M. Blanco Fernández noodzakelijk geachte melding. J.M. Blanco Fernández kan geen derdengelden ontvangen omdat hij geen stichting derdengelden ter beschikking heeft.
  6. De rechtsverhouding tussen J.M. Blanco Fernández en zijn opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Indien de opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient de klacht zoveel mogelijk in overleg met J.M. Blanco Fernández te worden opgelost. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dient het geschil uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam te worden voorgelegd, tenzij J.M. Blanco Fernández een ander forum kiest.

20.01